مجموع دریافتی خالص شما در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۲۶,۳۶۱ریال می باشد